.:: آشنایی اجمالی با پروشات باقری مسعود زاده ::.
  • عضو انجمن مامایی کرمان
  • عضو انجمن مامایی شیراز
  • 18 سال سابقه کار
  • نماینده انجمن بند ناف رویان
  • شماره نظام مامایی: 9183
  • فارغ التحصیل در سال 1375 از دانشگاه کرمان

%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88
استفاده ازدارو به قبل ازتاریخ مکتوب میرسد(تسکین دردزخمهای بدن ازطریق قراردادن عضودراب سردویااستفاده ازبرگ تازه
درختان)به این ترتیب دراثربروزبیماریهای مختلف وغریزه بقا درطول اعصارمتمادی داروهای مختلف کشف گردید.
ایرانیان باستان جزاولین کسانی بودندکه دارورامیشناختنددرزنداوستاقسمتی به نام وندیدا به اموردرمان اختصاص دارد.اوستادونسخه داشت یک نسخه ان درتخت جمشیددر اتش سوزان اسکندرازبین رفت ودیگری که دراتشکده
اذرگشسب نگهداری میشدبه دست یونانیان افتادودانشمندانی نظیرجالینوس ازان بهره گرفتند
درسال1229شمسی جهت پیشرفت علوم به همت امیرکبیر دارالفنون تاسیس شدکه درقسمت پزشکی یک معلم داروساز
ایتالیایی داشت.درسال1297کلاس طب جداشدودرسال1301مدرسه دواسازی تاسیس شد.درسال1311 دوره داروسازی5
سال بودودرضمن دانشجویان میبایست درداروخانه نیز تحت نظرداروسازمجرب اموزش ببینند.
درسال1313که دانشگاه تهران تاسیس شد مدرسه داروسازی به دانشکده تبدیل شد.اولین داروخانه باداروهای گیاهی در
سال1227درمریضخانه دولتی که توسط امیرکبیرتاسیس شده بوددایرگردیدواولین داروخانه به سبک جدیدتوسط شوربن المانی
معلم داروسازی دارالفنون درخیابان ناصرخسروتاسیس شد
ازنخستین ایرانیانی که داروخانه تاسیس کردند میتوان دکترهوشنگ نظامی رانام برد.
5شهریورروزبزرگداشت زکریای رازی وروزداروسازاست این پزشک که فیلسوف وشیمیدان نیزبوددرتاریخ به عنوان کاشف الکل
وجوهرگوگردمشهوراست.وی بزرگترین پزشک اسلام وقرون وسطی بودازانجائیکه کتابهای خودرابه عربی مینوشت نزدغربیان
به جالینوس عرب مشهورشد.

آدرس: راور خیابان امام خمینی کوچه 25
ساعات کاری: عصر ها از ساعت 5 الی 9
پست الکترونیکی: proshat_bm_zadeh@yahoo.com
تلفن : 5585 3372 | موبایل : 09139973492